Stadgar för Ronneby Samhällsförening

§1 Ekogrund

Den ideella föreningen Ronneby Samhällsförening är en organisation vilande på ekogrund, där eko, såsom samlande begrepp, står för:

- En levnadsordning som kännetecknas av ett uppbyggande, nyttovarande och fullt ansvarstagande förhållningssätt till livet, där vi har utgångspunkten och referenserna hos oss själva, och allt (individualitet, mänsklighet och helhet) inom oss.

- En positiv livsinställning sprungen ur en stark tro på livet och dess möjligheter, samt ur en helande enhetskänsla och mångfaldsglädje med allomfattande respekt.

- En kunskapsordning av naturrelaterat, ekologiskt slag där helheten, delarna och sambanden finns med, där nyfikenheten lever, och där den djupa känslan tillåts gå hand i hand med vårt medvetande och vår vilja att förstå.

- En lokalt förankrad, behovsstyrd, och med ekologin förenad ekonomi/hushållning med hög självförsörjningsgrad, baserad på samarbete, av såväl lokalt som regionalt och globalt slag, samt på skapande, tillhandahållande och tillvaratagande av överflöd.

- En lokalt förankrad social ordning där gemenskapen och samarbetet, såväl på det lokala planet som på det regionala och globala planet, präglas av grundläggande enighet, personlig (individuell) frihet, och fullt personligt ansvarstagande.


§2 Syfte och inriktning

Föreningen har till syfte att via konkreta initiativ från medlemmarnas sida, och ett aktivt socialt utvecklingarbete i allmänhet, främja social gemenskap/samhällsordning baserad på ekogrund. Förutom ett konkret och aktivt arbete inom medlemmarnas egna närområden skall det i föreningen även bedrivas ett aktivt samordnande arbete på såväl lokal som regional och global nivå.

Arbetet i föreningen skall, såsom förespråkas under Ekogrund ovan, i hög grad präglas av uppbyggande handlingar, personligt ansvarstagande och grundläggande enighet. I det sociala uppbyggnads- och utvecklingsarbetet skall även integrerande hänsyn tagas till allmänna, ekonomiska, ideella och unicitetiska behov.

Verksamheten, som riktar sig till hela kommunområdet, skall, som en följd av den ekogrund som gäller för föreningen, bedrivas utan egoistiska försörjningsinslag, utan krasst personligt vinstsyfte, och om möjligt även utan anställd personal.


§3 Medlemskap

Till medlem antas fysisk eller juridisk person som sympatiserar med föreningens syfte, och som i sitt föreningsarbete är villig att hålla sig till den ordning som gäller för föreningen. Fysisk person skall vara myndig och juridisk person registrerad.

Ansökan om medlemskap lämnas antingen till basenhetens eller närmområdets föreningsrepresentant, eller till föreningens kommunkontor (gärna via föreningens webbsajt). Beslut om medlemskap fattas av representant i det område där sökanden har sin hemvist, eller av närmaste representant. Uppsägning av medlemskap göres skriftligen till representant inom det närområde där medlemmen har/har haft sin hemvist, eller till föreningens kommunkontor. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mot den ordning som gäller för föreningen, eller som på annat sätt motverkar föreningens syfte, kan uteslutas via beslut av föreningens styrelse.


§4 Organisation och representantskap

Kommunens delområden skall vara indelade i lämpliga och lagom stora närområden, som i sin tur skall vara indelade i ett antal basenheter. Basenheterna kan bestå av såväl fysiska som juridiska personer. Medlemmarna inom respektive basenhet väljer ut en person att representera dem inom närområdet, och representanterna inom respektive närområde väljer ut en person att representera närområdet vid stämman. Nämnda val, liksom allt beslutsfattande inom basenheter och närområden, skall ske enligt konsensusmetoden, vilket innebär att samförstånd och full enighet skall gälla. Valda personer skall vara medlemmar i föreningen, samt ha sin hemvist inom den basenhet/det närområde de representerar. Förordnandet gäller tills vidare. Valda personer skall förutom att representera sin basenhet respektive sitt närområde även fungera som samordnare inom basenheten/närområdet. För föreningen i dess helhet ligger samordningsansvaret hos föreningens ordförande.


§5 Beslutande organ och firmateckning

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen, med stämman som högsta beslutande organ. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av de personer som styrelsen därför utser.


§6 Föreningsstyrelsen

Styrelsen, som har sitt säte i Ronneby kommun, väljs av föreningsstämman på ett år, och skall bestå av en representant från varje delområde. Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet och för att fattade stämmobeslut blir verkställda. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller någon av ledamöterna så begär. För beslutsfattandet gäller konsensusmetoden, vilket alltså innebär att samförstånd och full enighet alltid skall gälla. Några arvoden för styrelsearbetet skall ej förekomma.


§7 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning lämnas senast den 31 januari till föreningens revisor, som efter granskning av förvaltning och räkenskaper har att avge revisionsberättelse före februari månads slut.


§8 Föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före utgången av mars månad. Extra stämma kan hållas om och när styrelsen, revisorn eller någon av närområdesrepresentanterna så begär. Kallelse, som skall ske via brev, utfärdas senast två veckor före stämman.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

- Genomgång av beslutsordning.
- Godkännande av kallelse till stämman.
- Fastställande av dagordning.
- Val av ordförande och sekreterare för stämman.
- Val av protokolljusterare.
- Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse.
- Fastställande av result- och balansräkning.
- Disposition av vinst eller förlust.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Val av föreningsstyrelse och revisor.
- Övriga frågor.

För att stämman skall vara behörig att fatta beslut krävs att minst 2/3-delar av närområdesrepresentanterna, dock lägst tre representanter, deltar i stämman. Även för beslutsfattandet vid föreningsstämman gäller konsensusmetoden.


§9 Vinstdisposition

Uppkommen vinst skall, enligt beslut vid den ordinarie föreningsstämman, fonderas eller balanseras i ny räkning.


§10 Ändring av stadgar och upplösning

För ändring av stadgarna eller för upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie. Beslut rörande ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen kan emellertid tagas vid en och samma föreningsstämma ifall full enighet råder och samtliga närområdesrepresentanter är närvarande vid stämman. Vid en upplösning av föreningen skall eventuellt överblivna medel överlåtas till liknande ideell förening, enligt beslut vid föreningsstämman.

Du behöver vara registrerad och inloggad för att kunna lämna kommentarer på denna webbsajt.
Vi har försökt att hålla kommenterandet öppet, men det går tyvärr inte i denna nedbrytande värld.

Den här sajten använder sig av e107 cms. Temat kommer från Xen Themes. För sajtbygget svarar Ekotjänsten i Ronneby. Berätta gärna (se Kontakt-sidan) vad du tycker om sajten.