Allmän information om föreningen

Ronneby Samhällsförening registrerades som ideell förening i slutet av år 2010, men aktiverades först under 2012. Detta domedagspräglade år har nu passerat, och vi kavlar upp ärmarna för ett nytt Nådens År *. Ambitionen, som kanske kan ses som övermaga, är att lotsa vår sociala samvaro, dvs vår gemenskap/vårt samhälle, in i en mer harmonisk dimension. Vi, och samhället, kan fungera så mycket bättre, på alla plan. Så, kära medmänniskor, låt oss sätta igång. Låt oss påbörja helandet av både oss själva och samhället. Låt oss börja ta ansvar på ett sätt som vi kanske inte gjort tidigare. Låt oss påbörja vandringen in i frihetens land.

* Lyssna gärna på Nådens År, Höga hästar, Natten har sitt sätt, Kärlekens Hundar, Prärien Igen och Sonjas Vals från Ulf Lundells Nådens/Dådens År från 1978, medans du läser vidare.Lite dystra toner kanske, men ändå med en förhoppningsfull kraft i botten. Vill du höra hela albumet klickar du här, och vill du lyssna på något annat medans du surfar runt så kollar du på denna sida.

Det är vår övertygelse att Ronneby Samhällsförening har den ordning, det upplägg, och den förmåga, som behövs för att vi skall kunna gå i land med uppgiften, och vi hoppas att vi med informationen här på sajten skall kunna förmedla denna övertygelse. Samtidigt uppmuntrar vi dock till kritiskt läsande, givetvis med nyfikenhet i blicken. För innan vi tar oss an något bör vi begrunda det, och förankra det hos oss själva. Så välkommen med kritik, frågor och synpunkter via dessa kontaktvägar eller via kommentarer (för inloggade).


Föreningens enande, helande och frigörande ordning

För att vi människor skall kunna fungera tillsammans, och här på jorden, behöver vi förenas med varandra och med den planet vi lever på. För detta behövs en enande ordning som vi alla kan omfamna, som verkligen förenar oss med planeten, och som är så enkel och grundläggande att mångfalden/individualiteten inte riskerar att gå förlorad, utan tvärtom får hjälp att frodas. Det är vår förhoppning och tro att den ekogrund som finns som paragraf 1 i föreningens stadgar skall kunna fungera som en sådan enande ordning. Så håll till godo. Här har du den enande faktorn, föreningens ekogrund, där eko, såsom samlande begrepp, står för:

  1. En levnadsordning som kännetecknas av ett uppbyggande, nyttovarande och fullt ansvarstagande förhållningssätt till livet, där vi har utgångspunkten och referenserna hos oss själva, och allt (individualitet, mänsklighet och helhet) inom oss.
  2. En positiv livsinställning sprungen ur en stark tro på livet och dess möjligheter, samt ur en helande enhetskänsla och mångfaldsglädje med allomfattande respekt.
  3. En kunskapsordning av naturrelaterat, ekologiskt slag där helheten, delarna och sambanden finns med, där nyfikenheten lever, och där den djupa känslan tillåts gå hand i hand med vårt medvetande och vår vilja att förstå.
  4. En lokalt förankrad, behovsstyrd, och med ekologin förenad ekonomi/hushållning med hög självförsörjningsgrad, baserad på samarbete, av såväl lokalt som regionalt och globalt slag, samt på skapande, tillhandahållande och tillvaratagande av överflöd.
  5. En lokalt förankrad social ordning där gemenskapen och samarbetet, såväl på det lokala planet som på det regionala och globala planet, präglas av grundläggande enighet, personlig (individuell) frihet, och fullt personligt ansvarstagande.

Ger denna ekodefinition eko i ditt inre? I så fall har du hittat en lättillgänglig vägvisare, som kan vara till stor nytta på din resa genom livet. Du har också hittat en förening som absolut bör vara intressant för dig.

Även om detta inte omedelbart ger eko inom dig så rekommenderar vi att du fortsätter att ta del av informationen och innehållet här på sajten. Ta bl a gärna del av den lite mer utförliga informationen om föreningens ekogrund, samt av informationen om Ekorörelsen, för att förhoppningsvis få en klarare bild av denna helande ekoordning. Läs och begrunda, i lugn och ro, och med djup förankring i dig själv.


Ekorörelsen - en frihetsrörelse

Ekorörelsen är i första hand namnet på den fyrfärgade figur som du kan se här till vänster. Den är ett grafiskt försök att beskriva och förtydliga det vi kallar ekoordning. Figuren är tänkt som en förenande, helande och frigörande symbol, som förhoppningsvis kan komma att vara till nytta för alla som vill hitta vägen till ett bättre liv, och en bättre tillvaro. Ekorörelsen är också en samlande benämning för all verksamhet som vilar på samma ekogrund som Ronneby Samhällsförening. Ekorörelsen kan dessutom, om vi vill, givetvis även vara en ekonomisk, ideell, social och unicitetisk frihetsrörelse. Mer information om ekorörelsen finns på denna sida.

Om man vill göra en kortfattad och förenklad beskrivning av vad vi vill visa med symbolen så kan man säga att

  1. Rött står för Vila/kraftsamling, Vinter, Natt och Ekonomiskt (hushållning/försörjning),
  2. Gult för Kreativitet/skapande, Vår, Förmiddag och Ideellt (nyskapande/utveckling),
  3. Grönt för Växande/mognande, Sommar, Eftermiddag och Socialt (samhälle/samvaro),och
  4. Blått för Harmonisering/eftertanke, Höst, Kväll och Unicitetiskt (enhet/helhet).

Ekorörelse-ordningen följer jordens kretslopp kring solen, vilket bl a innebär att året (och därmed också den röda årstiden) börjar när vintersolståndet infaller, samt att den nya dagen (och därmed också den röda tiden på dygnet) börjar kl 12 på natten. Förutom dessa fyra färger finns också vitt och svart representerat, om än något osynligt, i den virvlande Ekorörelsen, där vitt är vidgande och svart sammandragande.


Föreningens syfte och inriktning

Såsom framgår av föreningens stadgar har föreningen till syfte att via konkreta initiativ från medlemmarnas sida, och ett aktivt socialt utvecklingarbete i allmänhet, främja social gemenskap/samhällsordning baserad på ekogrund. Förutom ett konkret och aktivt arbete inom medlemmarnas egna närområden skall det i föreningen även bedrivas ett aktivt samordnande arbete på såväl lokal som regional och global nivå.

Arbetet i föreningen skall, såsom förespråkas under "ekogrund" ovan, i hög grad präglas av uppbyggande handlingar, personligt ansvarstagande och grundläggande enighet. I det sociala uppbyggnads- och utvecklingsarbetet skall även integrerande hänsyn tagas till allmänna, ekonomiska, ideella och unicitetiska behov. Verksamheten, som riktar sig till hela kommunområdet, skall, som en följd av den ekogrund som gäller för föreningen, bedrivas utan egoistiska försörjningsinslag, utan krasst personligt vinstsyfte, och om möjligt även utan anställd personal.

Mer information om föreningens syfte och inriktning finner du på denna sida.


Medlemmar i föreningen

Föreningens medlemslista, som är sorterad per kommundel, och medlemmarnas profilsidor kan enbart nås av inloggade medlemmar. Bland medlemmarna finns såväl privatpersoner (myndiga) som organisationer (med orgnr). Registrera dig som medlem i föreningen så har du inte bara full tillgång till sajten, utan är då också delaktig i en helande förändring, en förändring som väl alla innerst inne förstår är nödvändig.


Medlemskap i Ronneby Samhällsförening

Såsom framgår av föreningens stadgar kan såväl fysiska som juridiska personer, som sympatiserar med föreningens syfte, och som i sitt föreningsarbete är villiga att hålla sig till den ordning som gäller för föreningen, bli medlemmar i föreningen. Fysiska personer skall vara myndiga och juridiska personer registrerade, dvs vara åsatta ett organisationsnummer.

Ansökan om medlemskap lämnas antingen till basenhetens eller närmområdets föreningsrepresentant, eller till föreningens kommunkontor (gärna via föreningens webbsajt och dess enkla registrera dig-rutin). Beslut om medlemskap fattas av representant i det område där sökanden har sin hemvist, eller av närmaste representant. Uppsägning av medlemskap göres skriftligen till representant inom det närområde där medlemmen har/har haft sin hemvist, eller till föreningens kommunkontor.

Mer information om medlemskap i föreningen hittar du på denna sida.


Organisation och representantskap

Kommunen har, med utgångspunkt från postorter inom kommunen, delats in i 8 delområden. Varje delområde skall sedan vara indelat i ett antal lämpliga och lagom stora närområden, som i sin tur skall vara indelade i ett antal lagom stora basenheter. Basenheterna kan bestå av såväl fysiska som juridiska personer. Medlemmarna inom respektive basenhet väljer ut en person att representera dem inom närområdet, och representanterna inom respektive närområde väljer ut en person att representera närområdet vid stämman. Nämnda val, liksom allt beslutsfattande inom basenheter och närområden, skall ske enligt konsensusmetoden, vilket innebär att samförstånd och full enighet skall gälla. Valda personer skall vara medlemmar i föreningen, samt ha sin hemvist inom den basenhet/det närområde de representerar. Förordnandet gäller tills vidare. Valda personer skall förutom att representera sin basenhet respektive sitt närområde även fungera som samordnare inom basenheten/närområdet. För föreningen i dess helhet ligger samordningsansvaret hos föreningens ordförande. Mer information om organisation och representantskap kan du finna på denna sida, samt i föreningens stadgar.


Representanter inom närområden och basenheter

En förteckning över nuvarande representanter för närområden och basenheter finner du på denna sida, eller genom att välja grupp i medlemslistan, om du är medlem och inloggad. Det är dessa representanter du i första hand skall kontakta när det gäller frågor som främst har med närområdet eller basenheten att göra.


Stadgar för Ronneby Samhällsförening

Föreningens stadgar, som du i rätt stor utsträckning redan har kunnat ta del av ovan, finns i sin helhet att tillgå på denna sida. Tala gärna om för oss vad tycker om stadgarna, och kom gärna med frågor. Det kan du göra via kommentarer nedan eller via kommentarer på Stadgar-sidan (om du är inloggad). Du kan också använda dig av de olika kontaktvägarna på vår Kontakt-sida.


Föreningens styrelse

Styrelsen, som väljs av föreningsstämman på ett år, skall bestå av en representant från varje delområde. Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet och för att fattade stämmobeslut blir verkställda. För beslutsfattandet gäller konsensusmetoden, vilket alltså innebär att samförstånd och full enighet alltid skall gälla. Några arvoden för styrelsearbetet skall ej förekomma.

Mer information om föreningens styrelse, och om vilka som f n sitter i styrelsen, finner du på denna sida. Du kan också få fram styrelsemedlemmarna genom välja grupp i medlemslistan, om du är medlem och inloggad.
Du behöver vara registrerad och inloggad för att kunna lämna kommentarer på denna webbsajt.
Vi har försökt att hålla kommenterandet öppet, men det går tyvärr inte i denna nedbrytande värld.

Den här sajten använder sig av e107 cms. Temat kommer från Xen Themes. För sajtbygget svarar Ekotjänsten i Ronneby. Berätta gärna (se Kontakt-sidan) vad du tycker om sajten.